Teksti suurus:
A A A

Sakala malev

Sakala malev on Viljandi maakonna haldusterritooriumil tegutsev Kaitseliidu struktuuriüksus. Malevat juhib malevapealik. Maleva ülesannete- ja allüksuste tegevuse planeerimiseks, koordineerimiseks ning toetamiseks on teenistuses maleva staap.

Sakalamaa malev moodustati 7. september 1917 ning tegutses kuni suveni 1940, mil Kaitseliit koos eriorganisatsioonidega laiali saadeti. Kaitseliidu Sakala malev taastati enne Eesti iseseisvuse taastamist, 9. veebruaril 1990.

KAITSELIIT on kaitsejõudude osa, Kaitseministeeriumi valitsemisalas tegutsev
vabatahtlik, sõjaväeliselt korraldatud, relvi valdav ning sõjaväeliste harjutustega
tegelev riigikaitseorganisatsioon, mis täidab temale Kaitseliidu seadusega ja
selle alusel pandud ülesandeid.

KAITSELIIT on 1918. aasta 11. novembril omakaitseorganisatsioonina loodud
Kaitseliidu õigusjärglane. Kaitseliit on avalik-õiguslik juriidiline isik. Kaitseliit on
erakonnaväline organisatsioon. Erakondade ja muude poliitiliste ühenduste ning
nende esindajate erakondlik tegevus Kaitseliidus on keelatud.

KAITSELIIDU ÜLESANNE on vabale tahtele ja omaalgatusele toetudes suurendada
rahva valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust ja põhiseaduslikku korda.

KAITSELIIDU TEGEVUST sätestavad Kaitseliidu seadus, põhikiri, millega
kehtestatakse täpsemalt Kaitseliidu sisemine korraldus ning kodukord, millega
kehtestatakse Kaitseliidu tegevliikme suhted kaitseväe määrustikega, käitumisreeglid
ja sisemise asjaajamise kord. Kaitseliidu põhikirja ja kodukorra kinnitab Vabariigi Valitsus.

KAITSELIITU kuulub 13 000 liiget. Koos Kaitseliidu eriorganisatsioonide
Naiskodukaitse, Noorte Kotkaste ja Kodutütardega on Kaitseliidu peres tegev
üle 21 000 vabatahtliku.