Teksti suurus:
A A A

Struktuur

Kaitseliidu seadusest tulenevalt on vabatahtlikel kaitseliitlastel võimalus osaleda struktuuriüksuse (maleva) ja allüksuste (malevkond, üksikkompanii, üksikrühm) juhtorganites (allüksuse juhatus). Läbi oma osaluse on võimalik vabatahtlikel osaleda KL juhtimises ja plaanide ellu viimisel nii maleva tasemel, kui ka Kaitseliidu üleselt. Maleval on rahuaja ülesannete täitmiseks rahuaja struktuur ning sõjaaja ülesannete täitmiseks on maleval sõjaaja struktuur. Maleva rahuaja struktuur on toodud alljärgneval skeemil, maleva sõjaaja struktuuri kuuluvad kompaniid ja rühmad mis on maleval vaja ette valmistada kriisi- ja sõjaajaks.
 

Kaitseliidu Sakala maleva rahuaja struktuur.
 
Malev on kindlaksmääratud territoriaalse vastutuspiirkonnaga Kaitseliidu struktuuriüksus, mille ülesanne on rahva vaba tahte kaasamine ühiskonna julgeoleku tagamiseks. Sakala maleva vastutuspiirkond on Viljandi maakond.
 
Malevapealik juhib ja esindab maleva tegevust, vastutab õigusaktide ning dokumentide õiguspärase ja otstarbeka täitmise eest, valitseb maleva relvi, varustust ja vara, juhib maleva ülesannete täitmist ja väljaõpet.
 
Maleva staap toetab malevapealikut malevale seatud eesmärkide täitmisel. Maleva staabis on administratiiv-, operatiiv- ja väljaõppe- ning tagalasektsioon.
 
Maleva staabis on Naiskodukaitse (NKK), Noorte Kotkaste (NK) ja Kodutütarde (KT), instruktorid kes korraldavad Sakala malevas NKK, NK ja KT tegevusi.
 
Maleva kollegiaalsed organid on maleva esindajatekogu, juhatus ja revisjonikomisjon.
 
Maleva esindajatekogu on maleva esindusorgan, mis moodustatakse liikmeskonda omavate maleva allüksuste esindajatest. Esindajatekogu arutab malevat ja selle üldtegevust puudutavaid küsimusi ning annab selle kohta hinnangu. Esindajatekogu valib maleva esindajad maleva juhatusse, revisjonikomisjoni, KL keskkogule, valib maleva auliikmed.
 
Maleva juhatus on maleva juhtorgan, kuhu kuuluvad malevapealik, malevapealiku abi ning kuni viis liiget, kes valitakse tegevliikmete hulgast. Maleva juhatus arutab maleva üldtegevusi puudutavaid küsimusi, kiidab heaks maleva eelarveprojekti, teeb ettepanekuid maleva sissetulekute suurendamiseks, toetab oma vastutusalas NKK, NK ja KT tegevust, täidab muid KL keskjuhatuse, KL ülema või maleva esindajatekogu antud ülesandeid. Maleva juhatus otsustab uute liikmete vastu võtmise malevasse.
 
Maleva revisjonikomisjon on struktuuriüksuse järelvalveorgan, mis on aruandekohustuslik maleva esindajatekogu ees. Revisjonikomisjon kontrollib KL keskkogu ja maleva juhatuse otsuste täitmist malevas, revideerib maleva riigieelarveväliste tulude arvel tehtavat majandustegevust. Maleva varalist seisu ja kulude otstarbekust.


 
Maleva rahuaja allüksused (Karksi malevkond, Linnuse üksikkompanii, üksikrühm Lehola, üksikrühm Ümera) korraldavad oma liikmete tegevust Kaitseliidus (väljaõppe, seltsielu, tseremooniad jms). Maleva allüksuste tegevust korraldavad maleva allüksuse poolt valitud allüksuse juhatus. Allüksuse juhatus korraldab allüksuse tööd ja üldtegevust ja otsustab oma allüksusesse uute liikmete vastuvõtmise üle.