kaitseliit.ee) ja tagalajuhatajale (ervin.luhaaarkaitseliit.ee ). 2. Taotluse menetlemise tähtaeg on 7 päeva. 3. Kui maleval puuduvad vabad transpordivahendid, siis võib kaitseliitlane osaleda koolitusel isikliku transpordivahendiga. Malev kompenseerib sõidukulud „Sõidukulude hüvitamise avalduse“ (Lisa 13) või „Majanduskulude aruande“ (Lisa 11) alusel.  " />
Teksti suurus:
A A A

Sakala maleva varustus ja transport

18.11.2019
Varustuse tellimise, väljastamise, tagastamise ja vastuvõtmisega seotud tegevusi korraldab struktuuriüksuses varustusspetsialist käesolevast korrast lähtuvalt:
 
1. Individuaalvarustuse väljastuse vajalikkuse otsustab valdkonna vastutaja (tagalajuhataja),      väljastamisvajaduse põhjendatust kontrollib varustusspetsialist veendumaks kas isikule pole juba nimetatud  varustust väljastatud.

2. Individuaalvarustust väljastatakse vastavalt võimalustele võttes arvesse üksusesse ametikohale määramist ja sõltuvalt üksuse prioriteedist.

3. Väljastatud varustus on korduvkasutuses kuni kasutuskõlbmatuks tunnistamiseni ja kuulub tagastamisele. Tagastatud varustus peab olema hooldatud.

4. Isik kannab personaalset ja varalist vastutust temale Kaitseliidu poolt väljastatud varustuse ja muude vahendite eest. Varustuse puudujääkide ilmnemisel (kadunud, varastatud, purunenud) teavitada esimesel võimalusel varustusspetsialisti.

5. Isik on kohustatud tagastama temale väljastatud individuaalvarustuse (sh eraldusmärgid) 10 tööpäeva jooksul alates oma liikme staatuse kaotamisest või Kaitseliidust välja arvamisest.

6. Isik, kes ei tagasta individuaalvarustust (eririidevarustust ja vormiriietust) on kohustatud hüvitama puudu olevad varustuselemendid.

7. Eelpool nimetatud kohustuste mittetäitmisel on Kaitseliidul õigus loovutada varustuse tagastamise nõue inkassofirmale.

8. Varustust kasutatakse ainult selleks ettenähtud eesmärgil.

9. Varustust või varustuse elemente ei ole õigust müüa või ära anda.

10. Isik on kohustatud täitma kehtestatud vormiriietuse ja eraldusmärkide kandmise korda.


Varustuse taotlemine ja väljastamine/vastuvõtmine.
 
1. Kaitseliidu Sakala maleva liikmetele väljastatakse varustust vastavalt maleva tagalajuhatajale/varustusspetsialistile esitatud ja täidetud taotlusele (Lisa 1)

2. Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 14 päeva.

3. Varustuse väljastamine/tagastamine/ümbervahetamine toimub Karula 1, Sakala maleva staabi- ja tagalahoone ladudest, neljapäeviti, vastavalt eelnevale kokkuleppele varustusspetsialistiga.

4. Varustuse koguseline kontroll toimub üleandmise-vastuvõtmise hetkel saatelehtede allkirjastamisel.


Varustuse hooldus ja remont.
 
Isik hooldab oma vahenditega talle väljastatud individuaalvarustust. Samuti teostab varustuse parandusi (näiteks õmbleb vormiriietusele puuduolevaid nööpe, eraldusmärke jne). 


Transpordi taotlemine.
 
1. Kaitseliitlased kes osalevad koolitusel on õigus taotleda malevast transporti, vastavalt eelnevalt esitatud taotlusele (Lisa 2), maleva transpordispetsialistile (ove.ainsalukaitseliit.ee) ja tagalajuhatajale (ervin.luhaaarkaitseliit.ee ).

2. Taotluse menetlemise tähtaeg on 7 päeva.

3. Kui maleval puuduvad vabad transpordivahendid, siis võib kaitseliitlane osaleda koolitusel isikliku transpordivahendiga. Malev kompenseerib sõidukulud „Sõidukulude hüvitamise avalduse“ (Lisa 13) või „Majanduskulude aruande“ (Lisa 11) alusel.